Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กิจกรรม (ปี 2551)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อผลักดันนโยบาย CSR ระดับประเทศ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ ริมคลองมหานาค กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมราว 150 ท่าน จาก 54 จังหวัดทั่วประเทศ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่อง “นโยบาย CSR กรุงเทพฯ – สังคมดีไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง” ณ ห้องฟอร์จูน 2 ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ รัชดาภิเษก (รายละเอียด)
เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กร: แนวคิดและตัวชี้วัด" ภายใต้วิชาพัฒนาคุณภาพประชากร: มิติจุลภาค ในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศึกษา ณ ห้องดุษฎีบัณฑิตประชากรศึกษา ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "องค์การสวัสดิการสังคมกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม" ภายใต้วิชาการใช้ทฤษฎีองค์กรในงานสวัสดิการสังคม ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (ภาคพิเศษ) ณ ห้องบรรยาย สค.209-210 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไทยในปัจจุบัน" ในโครงการสัมมนา "PR Knowledge Forum: PR, Marketing Communication & CSR จัดโดยชมรมประชาสัมพันธ์ธนาคารพาณิชย์ไทย ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรอภิปรายร่วมในหัวข้อ "CSR ในบริบทสังคมไทย" ภายใต้วิชาสัมมนาสวัสดิการสังคม ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) ณ ห้องบรรยาย สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แคท ดีแทค และ โตโยต้า ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดเวทีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในภาคกลาง และการเสวนาเรื่อง “CSR ลุ่มเจ้าพระยา” โดยการสนับสนุนของ ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) และกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องสัณหวาจา โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินงานตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ จัดโดยสำนักส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษวิชาวาทนิเทศปริทรรศน์ ในหัวข้อ "บทบาทสื่อบุคคลในการสร้างจิตสำนึกด้าน CSR ในประเทศไทย" จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 1205 อาคารพินิตประชานาถ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "การบริหารธุรกิจยั่งยืนด้วย CSR" ในงาน "10 ปี บริหารศาสตร์" จัดโดยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะบริหารศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "CSR แค่สมัครใจหรือเป็นหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม" ในการสัมมนาโครงการ "เพิ่มคุณค่าคนและองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" จัดโดยสถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI) ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (ถนนรัชดาภิเษก) กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แคท ดีแทค และ โตโยต้า ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดเวทีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในภาคใต้ และการเสวนาเรื่อง “CSR อันดามัน” โดยการสนับสนุนของ ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) และกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องรัตนโกสินทร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมถาวรแกรนด์พลาซ่า ภูเก็ต (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และมูลนิธิชุมชนโคราช จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ CSR in Action! จังหวัดนครราชสีมา โดยการสนับสนุนของ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ณ ห้องพิมาย โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แคท ดีแทค และ โตโยต้า ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดเวทีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในภาคเหนือ และการเสวนาเรื่อง “CSR ถิ่นล้านนา” โดยการสนับสนุนของ ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) และกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท" ในโครงการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท" ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แคท ดีแทค และ โตโยต้า ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดเวทีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสนับสนุนของ ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) และกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคุณพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน CSR และการเสวนาเรื่อง “CSR ถิ่นแคนแดนอีสาน” ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส ขอนแก่น (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "8 แนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่มี CSR" ในการสัมมนาเรื่อง "เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม: จากหลักการสู่แนวปฏิบัติ CSR" จัดโดยคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เอกสารประกอบการบรรยาย)
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แคท เทเลคอม ดีแทค และ โตโยต้า ร่วมกับ หอการค้าไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว "โครงการขับเคลื่อน CSR สู่ภูมิภาค" ครั้งที่ 1 เวทีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน CSR และการเสวนาเรื่อง “CSR ถิ่นแคนแดนอีสาน” โดยการสนับสนุนของ ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) และกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ACTIVITY HALL หอการค้าไทย ถ.ราชบพิธ พระนคร (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรในการสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ From "Engaged" to "High Performance" CSR ภายใต้กลุ่ม Business, Human Rights and Investments in Asia ในการประชุม TBLI CONFERENCE™ ASIA 2008 ณ ห้องแลนด์มาร์ค 4 โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมผู้นำเครือข่าย CSR และเจ้าหน้าที่บริหารความรับผิดชอบประจำองค์กร (Corporate Responsibility Officer: CRO) "CSR CAMP" ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา
เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "How to encourage corporations to be active in CSR" ในการประชุม Resource Mobilisation Network กลุ่มประเทศเอเชีย ขององค์การ PLAN ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "CSR – แค่สมัครใจหรือเป็นหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม" ในการสัมมนา The Boss รุ่นที่ 63 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรให้แก่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "CSRI กับการขับเคลื่อนสังคม" ในงาน CO2gather Fair รวมพลังดี รักษ์โลก รักษ์สังคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Integrated CSR Development "CSR : Fit for you?" ณ ห้องแคทรียา 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดงานสัมภาษณ์กลุ่มเปิดตัว "CSR Campus - โครงการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค" ณ ห้อง CENCIO ชั้นใต้ดิน โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหอการค้าไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “บทบาทสื่อมวลชนต่อการเสริมสร้างธุรกิจเพื่อสังคมไทย” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหอการค้าไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “OECD Guidelines แนวปฏิบัติของธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทย” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับนักบริหารแบบ CSR" ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารทรัพยากรน้ำบาดาลระดับกลาง" จัดโดย สถาบันนโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหอการค้าไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “สังคมไทยกับแบบแผนการบริโภคที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม" ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ จัดโดย สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหอการค้าไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การระวังและป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของไทย” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหอการค้าไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าว “การประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” (CSR Roundtable Series) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง "ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักธุรกิจที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน" ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ณ ห้องประชุม BC 401 อาคารชินโสภณพานิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว “6 ทิศทาง ซีเอสอาร์ ปี 2008” (CSR trends in 2008) เพื่อสรุปและเผยแพร่บทวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของซีเอสอาร์ประจำปี 2551 ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรกลุ่มธุรกิจคุณธรรม นำเสนอในหัวข้อ "คุณธรรมในภาคธุรกิจเอกชน" ภายใต้งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม 11 ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี
เป็นวิทยากรบรรยายอบรมในหัวข้อเรื่อง "ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และบรรษัทภิบาล (CG) ณ สำนักกฎหมายธรรมนิติ กรุงเทพ