Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กิจกรรม (ปี 2554)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับพันธมิตรองค์กรเอกชน และบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัว "ภาคีเครือข่าย" เพื่อดำเนินโครงการ "คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย" โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟู เยียวยา รักษา ซ่อมแซม และซ่อมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ และทรัพย์สินของผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้กลับมาตั้งหลักชีวิตได้ดังเดิม โดยมีทั้งการออกช่วยเหลือมอบสิ่งของยังชีพ การเป็นตัวแทนรับบริจาคเงิน สิ่งของ หรือกิจกรรมคลีนนิ่ง เดย์ (รายละเอียด)
ร่วมประชุมจัดตั้งภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ "คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย" ดำเนินการโดย บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) ร่วมกับ บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันวิชาการ รวมถึงโรงพยาบาล และกลุ่มจิตอาสาต่างๆ
เป็นกรรมการร่วมประชุมรับรองผลการพิจารณาคัดเลือก "6 องค์กรต้นแบบ คิดดี ทำดี สังคมดี" จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ณ โรงแรมรามาด้า พลาซ่า โดยมี 6 องค์กรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นองค์กรต้นแบบ คิดดี ทำดี สังคมดี ได้แก่ ภาคเหนือ กลุ่มฮักเมืองน่าน จ.น่าน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม จ.ยโสธร, ภาคใต้ กลุ่มชุมชนคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช, ภาคตะวันตก กลุ่มหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี, ภาคตะวันออก กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา, ภาคกลาง กลุ่มชุมชนตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของเลขานุการบริษัทในการส่งเสริม CSR ในองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว" ในงาน Company Secretary Networking จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และชมรมเลขานุการบริษัทไทย (TCSC) ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดแถลงข่าวเปิดตัว โครงการแนวร่วมการประกอบกิจการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (กำหนดการ)
เป็นองค์คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม Regional Workshop on ASEAN Action Plan on CSR เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมโดยองค์กรภาคธุรกิจในอาเซียน ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2009-2015 (ASCC Blueprint) จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (กำหนดการ)
ร่วมงาน International CSR Summit 2011 "CSR: Values for Sustainability" จัดโดย Singapore Compact ณ Grand Copthorne Waterfront Hotel ประเทศสิงคโปร์ เนื้อหาในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน CSR ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีการนำเสนอกรณีศึกษาและประสบการณ์จากองค์กรต่างๆ ทั่วภูมิภาค (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ "เปิดพื้นที่ CSR เพื่อคนและสังคมที่มีคุณภาพ" ในงานประชุมวิชาการประจำปี "สร้างคน สร้างชาติ" จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ร่วมประชุมกลุ่มย่อยในการสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ Dealing with Moral for Competitiveness: Ethical and Moral Guideline for Thailand ครั้งที่ 2 จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรในหัวข้อ "Corporate Social Responsibility" ในโครงการสัมมนานักบริหารระดับสูง หลักสูตร "ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์" (Strategic Management Executives and Leadership) ของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องอบรม 278 อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรี
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "CSR เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
เป็นวิทยากรในการสัมมนาผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานผลิตไฟฟ้า และคณะกรรมการ CSR ของสายงานผลิตไฟฟ้า โดยมีรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรี
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "กิจการเพื่อสังคม" ในการสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายประสานงานองค์กรคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด ประจำปี 2554 จัดโดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องนครนนท์ โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "CSR กับการจัดการองค์กรในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์" ภายใต้วิชาสถานการณ์โลก การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 82 ณ ห้องสารสิน อาคารเรียน ชั้น 3 วิทยาลัยการตำรวจ
เป็นวิทยากร Symposium หัวข้อ "Decent Work และ CSR: ความพร้อมของผู้ประกอบกิจการไทย ด้วย มรท." ในงานวันมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ 11 เรื่อง "มุ่งมั่นสู่ CSR ด้วย มรท." ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ ในยุคโลกร้อน" ในงาน Intania Forum 2/2554 จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ตึก 4 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
เป็นวิทยากรสัมมนาในหัวข้อ "CSR Roadmap: Thailand to ASEAN" ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CSR Roadmap: Thailand to ASEAN จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรสัมมนาในหัวข้อ "การทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report)" ในซีรีส์สัมมนาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) จัดโดย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "มุมมอง CSR ทิศทางใหม่ในปี 2554 และ ISO 26000" ในงานสัมมนา ISO 26000 กับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนพลังภาคธุรกิจเมืองล้านนาในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ปี 2554 จัดโดย มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) และอีกหลายองค์กร ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (CSR)" ภายใต้วิชาสถานการณ์โลก การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 32 ณ ห้องพันธุ์คงชื่น อาคารเรียน ชั้น 3 วิทยาลัยการตำรวจ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "CSR กับการจัดการองค์กรในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์" ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษฯ) มหาวิทยาลัยเกริก ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรีสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงทิศทางและแนวโน้ม CSR ปี 2554 “Reporting your CSR” เพื่อให้องค์กรธุรกิจได้รับทราบความเคลื่อนไหวเรื่อง CSR ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนดำเนินงาน CSR ในปีนี้ รวมทั้งสามารถที่จะรายงานผลการดำเนินงาน CSR ได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ หอประชุมศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (รายละเอียด)
ร่วมหารือกับ Dr.Makarim Wibisono (ผู้อำนวยการ ASEAN Foundation) Renelle Ivy Y. Adan (Head of Programs) และคณะของ CSR Club คุณวัฒนา โอภานนท์อมตะ (ประธาน CSR Club) คุณสุกิจ อุทินทุ (รองประธานฯ) เพื่อริเริ่มความร่วมมือในการพัฒนา CSR ในระดับอาเซียน ณ โรงแรมโซฟิเทล สีลม
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) กับมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001: 2553" ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี
ประชุมคณะทำงานธุรกิจเพื่อสังคม ในคณะอนุกรรมการประสานงานและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้กรอบแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ค.ศ.2009-2015