Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

กิจกรรม

ปี61    ปี60    ปีย้อนหลัง

สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2561” และการเสวนาเรื่อง The Sphere of Sustainability ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ จำนวน 30 ท่าน ณ ห้องซิลเวอร์ 3 ชั้นใต้ดิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนาสังคม จาก ไทยแลนด์ 4.0 ถึง SDG" ในงานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ Main Hall หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการจัดการสังคม" ในหลักสูตรอบรมนักบริหารวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship and Management: SEM) รุ่น 3 จัดโดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี