Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

กิจกรรม

ปี61    ปี60    ปีย้อนหลัง

ร่วมเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ประเด็นท้าทายของโลกกับความร่วมมือของท้องถิ่น: บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนโยบายสาธารณะและปฏิบัติการทางสังคม” (Global challenges and local responses : Integrating SDGs into public policy and social practices) จัดโดย สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การจัดการงานสังคม” ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change: LFC) รุ่นที่ 9 จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ (ชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง)
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มณฑลแห่งความยั่งยืน: การจัดการความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ ความสัมพันธ์และจริยธรรมของผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ” ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 226 อาคารไชยยศสมบัติ 1 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ GRI Standards Introductory Workshop ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ ณ ห้องซิลเวอร์ 3 ชั้นใต้ดิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ ณ ห้องซิลเวอร์ 3 ชั้นใต้ดิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating จัดงานสัมภาษณ์กลุ่มและการประกาศ "100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2561" ต่อเนื่องสู่ปีที่ 4 เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป ณ ห้อง Drawing Room II ชั้น 2 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน” ในหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 (EYP) จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ณ ห้อง Roof Top ชั้น 22 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ เปิดตัว “Sustainability Store: ร้านค้าความยั่งยืน” และนำการให้สัมภาษณ์กลุ่ม โดย นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ The Coffee Club โรงแรมซิทาดีนซ์ ซ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
ร่วมแลกเปลี่ยนและรายงานความเคลื่อนไหวในการริเริ่มก่อตั้ง Corporate Action Tank Thailand แพลตฟอร์มในการขับเคลื่อน Social Business ของภาคเอกชนไทย ในงาน “Sustainable Development Dinner Talk” จัดโดย Yunus Center AIT และ C asean ณ CW Tower ชั้น 10 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2561” และการเสวนาเรื่อง The Sphere of Sustainability ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ ณ ห้องซิลเวอร์ 3 ชั้นใต้ดิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนาสังคม จาก ไทยแลนด์ 4.0 ถึง SDG" ในงานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ Main Hall หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการจัดการสังคม" ในหลักสูตรอบรมนักบริหารวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship and Management: SEM) รุ่น 3 จัดโดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี