Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

กิจกรรม

ปี62    ปี61    ปี60    ปีย้อนหลัง

สถาบันไทยพัฒน์ จัด Webinar ให้กับสมาชิกเครือข่าย SDG-Friendly Biz ในหัวข้อ "Integrating" เป็นการผนวกการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร เนื้อหาประกอบด้วย การฝังเป้าประสงค์ด้านความยั่งยืนในธุรกิจ การผนวกความยั่งยืนในระดับสายงาน และการแสวงหาพันธมิตรร่วมดำเนินงาน
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรร่วมเสวนา ในหัวข้อ "จากปรัชญาฯ ... สู่ความยั่งยืน" ในงาน "ก้าวพอดี (A Bright Leap Forward): การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 (รายละเอียด) (เอกสารวิทยากร)
เป็นผู้แทนประเทศไทยจากภาคองค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสวัสดิการและการพัฒนาของภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน "ASEAN Workshop on the Promotion of CSR in Social Welfare and Development" จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี (รายละเอียด)
หน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative: TSBI) ร่วมกับ Yunus Centre และ Yunus Center AIT พร้อมด้วยองค์กรภาคี จัดงาน "Social Business Day ครั้งที่ 9" ภายใต้แนวคิด "Making Money is Happiness, Making Other People Happy is Super Happiness" (การทำเงินเป็นความสุข แต่การทำให้ผู้อื่นมีความสุข เป็นความสุขยิ่ง) โดยมีผู้เข้าร่วมงานจาก 60 ประเทศ รวมราว 1,500 คน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Investing)" ในงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ กบข. (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ) ณ โรงแรมทอสคานา วัลเลย์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
สถาบันไทยพัฒน์ จัดงาน Thaipat Runners-up Forum ครั้งที่ 1 ให้แก่องค์กรธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเรื่องความยั่งยืน และกิจการที่ต้องการก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้นำแถวหน้า ด้วยการแนะนำเครื่องมือและแนวทางการพัฒนาให้กิจการขึ้นแท่นองค์กรผู้นำอย่างเป็นลำดับขั้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 92 ท่าน จาก 54 องค์กร ณ ห้องแพลทตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัด Webinar ให้กับสมาชิกเครือข่าย SDG-Friendly Biz ในหัวข้อ "Setting goals" เป็นการกำหนดเป้าประสงค์ที่องค์กรต้องการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื้อหาประกอบด้วย การกำหนดขอบเขตของเป้าประสงค์และเลือกตัวชี้วัดการดำเนินงาน การกำหนดข้อมูลฐานและเลือกชนิดของเป้าประสงค์ การกำหนดระดับความท้าทาย และการประกาศความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating จัดงานสัมภาษณ์กลุ่มและการประกาศ "100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2562" ต่อเนื่องสู่ปีที่ 5 สร้างทางเลือกสำหรับการลงทุนที่ยั่งยืน และได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป ณ ห้อง Sora ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ เปิดบริการใหม่ S-Value ใช้สร้างคุณค่าที่พึงประสงค์ทางธุรกิจ และ S-Impact ใช้สร้างผลกระทบที่คาดหวังสู่สังคม ผ่าน Sustainability Store เพื่อตอบโจทย์การวัดผลที่เป็น Return on Sustainability จากการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนของกิจการ และนำการให้สัมภาษณ์กลุ่ม โดย นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ โซน Co-Thinking Space OPEN HOUSE ชั้น 6 ศูนย์การค้า Central Embassy กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ ณ ห้องซิลเวอร์ 3 ชั้นใต้ดิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ จัด Webinar ให้กับสมาชิกเครือข่าย SDG-Friendly Biz ในหัวข้อ "Defining priorities" เป็นการให้ลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรต้องการตอบสนอง เนื้อหาประกอบด้วย การทำผังห่วงโซ่คุณค่าเพื่อระบุส่วนที่เกิดผลกระทบ การเลือกตัวชี้วัดและการรวบรวมข้อมูล และการกำหนดลำดับความสำคัญในประเด็นที่องค์กรเลือกดำเนินการ
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OEWG for SDGs) ครั้งที่ 1 จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ณ ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ
สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ บมจ. นำสินประกันภัย (NSI) บุกเบิก “โครงการปันผลเพื่อสังคม” (Social Dividend Project) ด้วยการนำเงินทุนที่ได้รับ มาลงทุนกลับไปยังหุ้นสามัญขององค์กรผู้มอบเงินทุน เพื่อรับเงินปันผลสำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในแบบต่อเนื่องและยั่งยืน (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) บุกเบิก “โครงการปันผลเพื่อสังคม” (Social Dividend Project) ด้วยการนำเงินทุนที่ได้รับ มาลงทุนกลับไปยังหุ้นสามัญขององค์กรผู้มอบเงินทุน เพื่อรับเงินปันผลสำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในแบบต่อเนื่องและยั่งยืน (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2562” และการเสวนาเรื่อง The Power of Sustainability ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 (รายละเอียด)
Attended the workshop on “Social Enterprise Delivering Inclusive Agri-food Value Chains”, learning how SEs help redistributing the value along agri-food supply chains in both UK and Thailand, organized by Thammasat Business School (TBS) in collaboration with Oxfam GB (Great Britain), Oxfam Asia, and York Management School (UK) at Centara Grand Hotel, Central World (Room M1-M2 on 23rd floor), Bangkok
สถาบันไทยพัฒน์ จัด Webinar ให้กับสมาชิกเครือข่าย SDG-Friendly Biz ในหัวข้อ "Understanding the SDGs" เป็นการทำความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื้อหาประกอบด้วย รายละเอียดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเชื่อมโยงกับกรณีทางธุรกิจ (Business Case) และความรับผิดชอบขั้นมูลฐานของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายสมบุญ ฟูศรีบุญ (ที่สองจากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ และนายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ (ที่หนึ่งจากขวา) กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศเกียรติคุณ จาก นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้แคมเปญ "ให้ข้าว = ช่วย" โดยทางนำสินประกันภัย ได้ช่วยสนับสนุนซื้อข้าวจากชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ (รายละเอียด)