Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

กิจกรรม

ปีปัจจุบัน    ปีย้อนหลัง

สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2560 เวลา 10.00 น. พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ถวาย ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
สถาบันไทยพัฒน์ และยูนิเซฟ โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน Children Sustainability Forum: Business Action for Children towards SDGs เพื่อต่อยอดโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก (Child-Friendly Business) ในบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-process) ภายใต้หลักการของ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles - CRBP) โดยมีองค์กรธุรกิจกว่า 40 แห่ง รวมจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (ข้างสถานทูตจีน) (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรพัฒนาการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ GRI ฉบับ G4 ประจำปี 2560 ให้แก่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรธุรกิจที่สนใจ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก 18 องค์กร จำนวน 31 ท่าน ณ ห้องฟอร์จูน 3-4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากร "การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2558-2560)" จัดโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม 3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชน" ของรายวิชานโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา