Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

กิจกรรม

ปีปัจจุบัน    ปีย้อนหลัง

สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2560” และการเสวนาเรื่อง SDG Business: Articulating 'Global Goals' to 'Local Impacts' ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรร่วมการอภิปราย "ทิศทาง CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในโครงการสัมมนาขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัด จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมเซ้าท์ ซี เพิร์ล 1 โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (เอกสารนำเสนอ)
ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น "การจัดหลักสูตร CSR และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จัดโดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมแคนนา 1 โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการสร้างพลังของประชาคม" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่ายการศึกษาและพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2560 เวลา 10.00 น. พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ถวาย ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
สถาบันไทยพัฒน์ และยูนิเซฟ โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน Children Sustainability Forum: Business Action for Children towards SDGs เพื่อต่อยอดโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก (Child-Friendly Business) ในบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-process) ภายใต้หลักการของ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles - CRBP) โดยมีองค์กรธุรกิจกว่า 40 แห่ง รวมจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (ข้างสถานทูตจีน) (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรพัฒนาการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ GRI ฉบับ G4 ประจำปี 2560 ให้แก่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรธุรกิจที่สนใจ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก 18 องค์กร จำนวน 31 ท่าน ณ ห้องฟอร์จูน 3-4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากร "การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2558-2560)" จัดโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม 3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชน" ของรายวิชานโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา