Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

วาทกรรมซีเอสอาร์ (ปี 2549)

ปี59     ปี58     ปี57     ปี56     ปี55     ปี54     ปี53     ปี52     ปี51     ปี50     ปี49


ท่านสามารถคลิกที่  เพื่อฟังเรื่องราวและสาระซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ


 ประเมินภาพรวม CSR ปีจอ กับวิธีเริ่มต้นทำ CSR อย่างง่ายๆ 2 ประการ

 ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันในการลดความคับคั่งของจราจรหน้าห้างฯ

 แนวคิดสมัชชา CSR - การรับฟังความต้องการของสังคมก่อนการทำ CSR

 CSR กับการร่วมปรับภูมิทัศน์เมืองให้น่ารื่นรมย์ของภาคเอกชน

 แนวคิด CSR ภาครัฐ กับการแปลงเงินเล่นหวยให้เป็นเงินออม

 บทพิสูจน์ CSR ของสื่อ กับการจัด Rating รายการโทรทัศน์

 ทฤษฎีใหม่ 3 ขั้น ในยุทธศาสตร์สังคมแห่งชาติ "กินดี-อยู่ดี-เป็นคนดี"

 นวัตกรรม CSR "พื้นที่อาสา" และ "เวทีพนักงาน" ในวิกฤตการณ์น้ำท่วม

 CSR กับมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง

 การส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ กับ CSR in process

 CSR คือ หนึ่งในรูปธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ไขความหมายของคุณธรรม-ศีลธรรม-จริยธรรม-จรรยาบรรณ และสังคหวัตถุ 4

 แนวทางการผลักดัน CSR ตั้งแต่ในสถาบันการศึกษา

 CSR กับการทำความดีที่แท้

 การสร้างภูมิคุ้มกันองค์กรด้วย CSR เพื่อนำไปสู่การเป็น Healthy Organization

 รับมือ Modern Trade ด้วยพลัง CSR ในแบบ Moderation Trade

 CSR 6 จำพวก ในมุมมองของ Philip Kotler

 โฆษณามือถืออย่างมีความรับผิดชอบต่อเยาวชน

 โหวต AF : เทคโนโลยี - เยาวชน - การให้คุณค่าทางสังคม

 CSR ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ไกลตัว


 

ติดตามรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ ได้ทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา 8.30-9.00 น.