Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

วาทกรรมซีเอสอาร์ (ปี 2549)

ปี59     ปี58     ปี57     ปี56     ปี55     ปี54     ปี53     ปี52     ปี51     ปี50     ปี49


ท่านสามารถคลิกที่  เพื่อฟังเรื่องราวและสาระซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ


  ประเมินภาพรวม CSR ปีจอ กับวิธีเริ่มต้นทำ CSR อย่างง่ายๆ 2 ประการ

  ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันในการลดความคับคั่งของจราจรหน้าห้างฯ

  แนวคิดสมัชชา CSR - การรับฟังความต้องการของสังคมก่อนการทำ CSR

  CSR กับการร่วมปรับภูมิทัศน์เมืองให้น่ารื่นรมย์ของภาคเอกชน

  แนวคิด CSR ภาครัฐ กับการแปลงเงินเล่นหวยให้เป็นเงินออม

  บทพิสูจน์ CSR ของสื่อ กับการจัด Rating รายการโทรทัศน์

  ทฤษฎีใหม่ 3 ขั้น ในยุทธศาสตร์สังคมแห่งชาติ "กินดี-อยู่ดี-เป็นคนดี"

  นวัตกรรม CSR "พื้นที่อาสา" และ "เวทีพนักงาน" ในวิกฤตการณ์น้ำท่วม

  CSR กับมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง

  การส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ กับ CSR in process

  CSR คือ หนึ่งในรูปธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ไขความหมายของคุณธรรม-ศีลธรรม-จริยธรรม-จรรยาบรรณ และสังคหวัตถุ 4

  แนวทางการผลักดัน CSR ตั้งแต่ในสถาบันการศึกษา

  CSR กับการทำความดีที่แท้

  การสร้างภูมิคุ้มกันองค์กรด้วย CSR เพื่อนำไปสู่การเป็น Healthy Organization

  รับมือ Modern Trade ด้วยพลัง CSR ในแบบ Moderation Trade

  CSR 6 จำพวก ในมุมมองของ Philip Kotler

  โฆษณามือถืออย่างมีความรับผิดชอบต่อเยาวชน

  โหวต AF : เทคโนโลยี - เยาวชน - การให้คุณค่าทางสังคม

  CSR ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ไกลตัว


 

ติดตามรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ ได้ทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา 8.30-9.00 น.