Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Creating Shared Value (CSV): กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม


ในปี พ.ศ.2548 สถาบันไทยพัฒน์ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ เพื่อศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของ CSR ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและพัฒนาบนพื้นฐานของภูมิปัญญาตะวันออก ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์จากงานวิจัยชิ้นนั้น ก่อให้เกิดคำว่า “CSR-in-process” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีการใช้ตัวกระบวนการธุรกิจเป็นเครื่องมือในการจำแนก CSR ออกเป็นการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการธุรกิจ ซึ่งมีผู้ใช้คำเรียกแทนว่า “ธุรกิจเพื่อสังคม” แม้จะไม่ค่อยตรงความหมายมากนัก แต่เพื่อต้องการชี้ให้เห็นความแตกต่างกับการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปของกิจกรรมที่แยกต่างหากจากกระบวนการธุรกิจและมักเกิดขึ้นภายหลัง หรือ “CSR-after-process” และมีการใช้คำเรียก CSR จำพวกนี้ว่า “กิจกรรมเพื่อสังคม”

ปัจจุบัน คำว่า “CSR-in-process” ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการประกอบธุรกิจที่ทำอยู่ปกติอย่างรับผิดชอบ ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่ความยั่งยืน นอกเหนือจากการเติบโตของกิจการ

การขับเคลื่อนเรื่อง CSR ได้มีพัฒนาการมาเป็นลำดับ จากการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในกรอบของการ “ทำก็ต่อเมื่อเกิดเรื่อง” ในลักษณะเชิงรับหรือเชิงตอบสนองเพื่อมุ่งจัดการกับผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าเป็น Responsive CSR มาสู่กรอบของการ “ทำโดยไม่รอให้เกิดเรื่อง” ในลักษณะเชิงรุกหรือเชิงป้องกันเพื่อสร้างให้เกิดเป็นคุณค่าหรือผลกระทบทางบวก ด้วยการใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่องค์กรมีอยู่ หรือที่เรียกว่าเป็น Strategic CSR

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา วิธีการทางธุรกิจเพื่อใช้สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ได้ถูกพัฒนาต่อยอดจากแนวคิด Strategic CSR จนกลายมาเป็น Creating Shared Value (CSV) หรือการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน โดยไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ ผู้ที่เป็นต้นตำรับของแนวคิดดังกล่าว ล่าสุดได้ก่อตั้งเป็น Shared Value Initiative เมื่อปี 2555 เพื่อนำแนวคิด CSV ที่ทั้งสองได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น ไปใช้ในองค์กรและทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ในประเทศไทย องค์กรภาคธุรกิจหลายแห่ง ได้ทำการศึกษาและนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับองค์กร ถึงขนาดที่ว่า มีองค์กรบางแห่งประกาศจะนำมาใช้แทนเรื่อง CSR ที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ยังมีความเข้าใจที่มีความแตกต่างหรือมีความคลาดเคลื่อนในหมู่ของผู้ที่นำแนวคิด CSV มาใช้

การสร้างคุณค่าร่วม หรือ CSV ตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ ให้ความสำคัญกับการนำวิธีการทางธุรกิจมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม โดยคำนึงถึงการนำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญหลักของกิจการ มาสร้างให้เกิดเป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน ถือเป็นส่วนที่มาขยายหรือเติมเต็มการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้วิถีของการทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ในบริบทของ CSR-in-process

สถาบันไทยพัฒน์ เห็นว่าเรื่อง CSV จะเป็นแนวคิดที่ภาคธุรกิจให้ความสนใจนำมาใช้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการทำธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และความเชี่ยวชาญหลักของกิจการ สร้างคุณค่าให้แก่สังคม โดยมีแรงจูงใจจากผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อน

ในปี พ.ศ.2557 สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้ง CSV Forum ขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และนำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมในประเทศไทย สนับสนุนให้องค์กรที่สนใจ มีการพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานตามแนวทาง CSV ของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ ให้สามารถส่งมอบคุณค่าแก่สังคมควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร

 


ดาวน์โหลดไฟล์ "กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม: Creating Shared Value (CSV)" ความหนา 27 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับองค์กรในการทำความเข้าใจเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ มาร์ค เครเมอร์ เจ้าของแนวคิด CSV ฉบับต้นตำรับ โดยทีมที่ปรึกษาของสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้เป็น Certified Shared Value Consultant จาก Shared Value Initiative


บทความที่เกี่ยวข้อง


เริ่มทำ “CSV” ต้องรู้อะไร
ธุรกิจที่สังคมต้องการ
แผนที่กลยุทธ์คุณค่าร่วม
SVOI เครื่องมือค้นหา “คุณค่าร่วม”
Shared Value Enterprise: องค์กรเปลี่ยนโลก
เรียกชื่อไหน ก็ยังเป็น CSR
แผนธุรกิจคู่สังคม
จาก B2B สู่ B4B
CSV กับ SE เหมือนหรือต่างกัน?
เลียบเลาะเวที Shared Value Summit
เวทีผู้นำแห่งคุณค่าร่วม
การขับเคลื่อน CSV ระดับองค์กร
CSV ในธุรกิจพึ่งพิงธรรมชาติ
พลิกปัญหาสู่โอกาสด้วย CSV
CSV ในธุรกิจด้านสุขภาพ
โอกาสธุรกิจ คุณค่าสังคม
SVOI Tools: The Beginning of "Shared Value Initiative"
โอกาส CSV ในไทย
กลยุทธ์ธนาคารคู่สังคม
ต้นแบบแห่งวิถี ‘CSV’ กสิกรไทย-พฤกษา-บางจาก
ตัวอย่าง CSV ในธุรกิจไทย
ป้ายหน้า CSV
CSV กับ Social Enterprise
CSV ดีจริงหรือ
โตเกียวขายาว
เลียบเวที Shared Value Summit
‘ซีเอสวี’ กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม
ต่อยอด CSR เป็น CSV
CSV โมเดลทำดีวิถีทุนนิยม
จาก CSR สู่ CSV ถึงเวลา...ปลุกธุรกิจสร้างคุณค่าร่วม
กระชับพื้นที่ CSV
CSV: กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม
ระดับของ CSV ในภาคปฏิบัติ
เริ่มต้น CSV ให้ถูกทาง
ต้นตำรับ CSV มาเอง
CSR หรือ CSV ดี
ใช้ CSR สร้าง Shared Value
คุณค่าผสม กับการตลาดทางสังคม
Strategic CSR becomes CSV


กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องDetail of the Shared Value Leadership Summit Event
Video Recap of the 2015 Shared Value Leadership Summit


ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีทัศน์กล่าวต้อนรับ โดย Mark Kramer


Detail of the Shared Value Leadership Summit Event
Video Recap of the 2014 Shared Value Leadership Summit


ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
เอกสารในช่วงการเสวนา CSV