Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

หมวดหนังสือ 6 ทิศทาง ประจำปี

หนังสือเด่น         


6 ทิศทาง ESG ปี 2567


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินแนวโน้มความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของภาคธุรกิจ จัดทำเป็นหนังสือชื่อว่า ‘ESG in 2024 and Beyond: Who Cares Earns’ ความหนา 34 หน้า สำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจที่ต้องการใช้ประเด็นด้าน ESG ในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่าง ๆ ได้แนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทของกิจการ เพื่อให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล, 2567.6 ทิศทาง CSR ปี 2566


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประมวลทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ประจำปี 2566 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2566: LEAN • CLEAN • GREEN’ ความหนา 28 หน้า สำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจสามารถนำไปเป็นปัจจัยนำเข้า และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมี ESG เป็นกรอบในการขับเคลื่อนตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละกิจการให้มีความครอบคลุมอย่างรอบด้าน, 2566.6 ทิศทาง CSR ปี 2565


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประมวลทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ประจำปี 2565 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2565: From ‘Net Zero’ to ‘Social Positive’ ความหนา 20 หน้า สำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์จากรูปแบบการดำเนินงานทางธุรกิจที่ให้ผลบวกต่อสังคม และใช้พัฒนาแนวทางการสื่อสารข้อมูลผลกระทบทางบวกที่มีต่อสังคมให้เกิดประสิทธิผล, 2565.6 ทิศทาง CSR ปี 2564


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประมวลทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ประจำปี 2564 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า “6 ทิศทาง CSR ปี 2564: Building Resilient Enterprise” ความหนา 34 หน้า สำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจในการใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานในปี 2564 และใช้วางกลยุทธ์การปรับตัวสู่ภาวะปกติใหม่ (New Normal) หลังผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19, 2564.6 ทิศทาง CSR ปี 2563


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ประจำปี 2563 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2563: The Year of Sustainpreneurship ความหนา 24 หน้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ ในการใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างภาวะผู้ประกอบความยั่งยืนให้เกิดขึ้น ในอันที่จะส่งมอบคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมโดยรวม, 2563.6 ทิศทาง CSR ปี 2562


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ประจำปี 2562 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2562: The Power of Sustainability ความหนา 28 หน้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจในการใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในเรื่อง Value x Impact ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและความคาดหวังของสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน, 2562.6 ทิศทาง CSR ปี 2561


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2561: The Sphere of Sustainability ความหนา 28 หน้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับภาคธุรกิจในการวางกลยุทธ์องค์กรที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของกิจการ ให้สอดรับกับทิศทางการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนในระดับสากล, 2561.6 ทิศทาง CSR ปี 2560


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2560: Articulating 'Global Goals' to 'Local Impacts' ความหนา 24 หน้า เผยแพร่ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ สำหรับเป็นแนวทางการดำเนินงานในทางที่ตอบสนองต่อเป้าหมายโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ก่อให้เกิดเป็นผลกระทบที่คาดหวังสู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมโดยรวม, 2560.6 ทิศทาง CSR ปี 2559


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวโน้มด้านความยั่งยืน ประจำปี 2559 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2559: New SD Paradigm ความหนา 24 หน้า เผยแพร่ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับโจทย์เพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ในระดับสากล, 2559.6 ทิศทาง CSR ปี 2558


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวโน้มด้านความยั่งยืน ประจำปี 2558 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2558: Sustainable Enterprise ความหนา 24 หน้า เผยแพร่ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของกิจการ และพร้อมรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), 2558.6 ทิศทาง CSR ปี 2557


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวโน้มด้านความยั่งยืน ประจำปี 2557 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2557: Corporate Citizenship ความหนา 24 หน้า เผยแพร่ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของกิจการ, 2557.6 ทิศทาง CSR ปี 2556


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวโน้มด้านความยั่งยืน ประจำปี 2556 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR & Sustainability ปี 2556: Sustainable Development 2.0 ความหนา 30 หน้า เผยแพร่ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของกิจการ, 2556.6 ทิศทาง CSR ปี 2555


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวโน้มด้านความยั่งยืน ประจำปี 2555 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR & Sustainability ปี 2555: Reinforcing your CSR ความหนา 34 หน้า เพื่อเป็นข้อมูลแก่ธุรกิจที่สนใจสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางกลยุทธ์ CSR และ Sustainability ขององค์กร ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน, 2555.6 ทิศทาง CSR ปี 2554


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประมวลภาพความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของ CSR จากปี 2553 สู่ปี 2554 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2554: Reporting your CSR ความหนา 28 หน้า สำหรับให้องค์กรใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนดำเนินงาน CSR รวมทั้งเตรียมพร้อมรองรับกระแสความต้องการของการรายงาน CSR ได้อย่างทันสถานการณ์, 2554.6 ทิศทาง CSR ปี 2553


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประมวลภาพความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของ CSR จากปี 2552 สู่ปี 2553 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง ซีเอสอาร์ ปี 2553: Repositioning your CSR ความหนา 32 หน้า สำหรับเป็นแนวทางในการสำรวจและทบทวนการวางตำแหน่ง (Repositioning) ซีเอสอาร์ขององค์กร เพื่อสร้างสมให้เกิดเป็นคุณค่า CSR ขององค์กรที่สังคมตระหนักในระยะยาว, 2553.6 ทิศทาง CSR ปี 2552


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประมวลภาพความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของ CSR จากปี 2551 สู่ปี 2552 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2552: Creative CSR ความหนา 16 หน้า สำหรับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจจาก Strategic CSR สู่ Creative CSR เพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรเพื่อแปรเปลี่ยนวิกฤตที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาสอย่างสร้างสรรค์, 2552.6 ทิศทาง CSR ปี 2551


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประมวลภาพความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของ CSR จากปี 2550 สู่ปี 2551 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2551: High Performance CSR ความหนา 22 หน้า เพื่อให้เห็นทิศทางที่ต่อเนื่องในการขับเคลื่อน CSR ขององค์กรธุรกิจจากการสร้างพันธะแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม (Engaged CSR) สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะความรับผิดชอบสูง (High Performance CSR) สอดรับกับกระแสความเคลื่อนไหวของ CSR โลก, 2551.6 ทิศทาง CSR ปี 2550


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประมวลภาพความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของ CSR จากปี 2549 สู่ปี 2550 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2550: จากบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) สู่บรรษัทบริบาล (Corporate Social Responsibility) ความหนา 25 หน้า เพื่อเผยแพร่ให้แก่องค์กรธุรกิจสามารถใช้สนับสนุนการวางแผนการดำเนินกิจกรรม CSR ได้อย่างมีกลยุทธ์ และเพื่อให้ทันกับกระแส CSR โลกที่กำลังเกิดขึ้น, 2550.